İşin Özeti: Vakıf Başkanına karşı sorumlu olarak mevzuat ve Türk İslam Kültür Vakfı düzenlemeleri çerçevesinde Umut Köprüsü Hollanda Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının faaliyetlerini yürütür ve koordine eder.

Vakfın Hizmet alanına yönelik görevler:

 1. Mütevelli Heyeti gündemini hazırlamak veya hazırlatmak, sekretarya görevini planlamak ve uygulamak,
 2. Yardım taleplerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili iş ve işlemleri planlamak, organize etmek.
 3. Belirli zaman aralıklarında yapılacak incelemelere göre, durumu değişen hanelerin incelenmesini sağlamak.
 4. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinin görev alanında olan sosyal inceleme kapsamındaki hane ve çevre incelemelerinin takibini ve denetimini yapmak.
 5. Yardım dağıtımının organizasyonunu yapmak ve nezaret etmek.
 6. Vatandaşların istek ve şikâyetleri ile ilgili karşılıklı görüşmeleri gizlilik ilkesine uygun olarak yapmak ve gereği halinde vakıf başkanına raporlamak
 7. Vakıfla ilgili kanun, yönetmelik, genelge, genel yazı gibi düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak ve ilgililere bilgi vermek.

Vakıf Başkanının Vakfın muhasebesi ve mali yükümlülüklerine yönelik görevleri:

 1. Vakıf Muhasebesinin ilgili mevzuata uygun ve düzenli bir şekilde tutulmasını ve muhafazasını sağlamak,
 2. Vakıfta muhasebeci bulunmaması durumunda ilgili görevi yapmak ya da yaptırmak,
 3. Vakfın vergi ve yasal yükümlülüklerine ilişkin tahakkuk ve ödeme işlemlerini yaptırmak ve takip etmek,
 4. Türk İslam Kültür Vakfı veya Hollanda Türk Federasyonu yönetimine verilmesi gereken her türlü beyanname, bildirge ve diğer mali tabloları tam ve doğru olarak düzenlenmesini, yasal süresi içinde ilgili yerlere verilmesini sağlamak ve takip etmek,
 5. Vakfın aylık mali durumunu gösteren raporu Mütevelli Heyetine sunmak.

Vakıf Başkanının Vakfın genel idaresine yönelik görevleri:

 1. Vakıf personelinin çalışmalarını takip ederek uyum içinde ve verimli olarak görevlerini yapabilmeleri için aralarında iş bölümü yapmak ve gerekli tedbirleri almak,
 2. Üyelerin izin işlerini planlamak ve Vakıf Başkanının onayına sunmak,
 3. Vakfın ihtiyacı olan malzemenin mevzuata uygun olarak satın alınması, kaydının tutulması ve en verimli bir şekilde kullanılması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak
 4. Vakıf başkanı tarafından verilen vakfın hizmet alanı ile ilgili benzeri işleri yapmak.